Odborné výrazy

Odborné výrazy

Absolutní vlhkost vzduchu

Absolutní vlhkost vzduchu je dána hmotností vodní páry v jednotce objemu vzduchu. Jednotkou absolutní vlhkosti vzduchu je kg/m3.
Odborné výrazy

CFM - Cubic Feet per Minute

Akronym (první písmena víceslovného názvu) pocházející z anglického Cubic Feet per Minute – jednotka průtoku, udává průtok plynu nebo kapaliny v kubických stopách za jednu minutu. Jedna kubická stopa je zhruba 28,3 litrů - 1 CFM = 28,3 litrů/min.

Odborné výrazy

CO - Oxid uhelnatý

Bezbarvý, toxický plyn bez zápachu, vytváří se zejména při nedokonalém spalování. Přičemž vystavení vysokým koncentracím může být velmi nebezpečné. Zdrojem oxidu uhelnatého je nejčastěji nedokonalé spalování, kouření a provoz motorových vozidel.
Odborné výrazy

CO2 - oxid uhličitý

Bezbarvý plyn bez zápachu. Vytváří se při metabolické činnosti živých organizmů a při procesu spalování. Procesem dýchání dochází ke změně vdechnutého kyslíku na oxid uhličitý, vydechnutý vzduch dospělého člověka obsahuje průměrně okolo 35 000 až 50 000 ppm (parts per million) CO2. Koncentrace ve venkovním vzduchu ve volné přírodě je 350-400ppm.

Odborné výrazy

DCV - Demand Control Ventilation

Akronym (první písmena víceslovného názvu) pocházející z anglického Demand Control Ventilation. Takto se označují systémy ventilace, jejichž okamžitý výkon je závislý na aktuální kvalitě vnitřního vzduchu. Tím dochází k výrazným úsporám energie a nákladů na provoz budov.
Odborné výrazy

HVAC - Heating, Ventilating, and Air Conditioning

Akronym (první písmena víceslovného názvu) pocházející z anglického Heating, Ventilating, and Air Conditioning – topení, ventilace a úprava vzduchu. Označují se tak ventilační zařízení a systémy, které mají za úkol nějakým způsobem pozitivně ovlivňovat kvalitu vnitřního vzduchu.

Odborné výrazy

H2CO- Formaldehyd

Bezbarvý plyn s pronikavým zápachem. Vzniká při nedokonalém spalování materiálů s obsahem uhlíku. Nachází se ve výfukových plynech automobilů, v tabákovém kouři. Nachází se i v atmosféře, kde vzniká působením slunečního záření a kyslíku na uhlovodíky obsažené v atmosféře. Často se uvolňuje z bytových materiálů jako je dřevo, dřevoštěpkové desky, nábytek, koberce, obkladový materiál apod.
Odborné výrazy

IAQ – Indoor Air Quality

Akronym (první písmena víceslovného názvu) pocházející z anglického Indoor Air Quality. IAQ se týká kvality vnitřního vzduchu v budovách, který může být znečištěn a může ovlivňovat zdraví a pohodlí obyvatel. IAQ v sobě zahrnuje celou šíři možných znečištění vzduchu počínaje mikrobiologický znečištěním, různé alergeny a chemické znečištění (CO, CO2, VOC, Radon).

Odborné výrazy

NDIR

Akronym (první písmena víceslovného názvu) pocházející z anglického Nondispersive Infrared. Je to název pro metodu často používanou pro analýzu plynů, kdy se v měřící komůrce měří koncentrace určitého plynu elektro-opticky na základě jeho absorpce infračerveného záření o určité vlnové délce.
Odborné výrazy

ppm

Akronym (první písmena víceslovného názvu) pocházející z anglického parts per million. 1 ppm = jedná částice (jeden díl) z milionu.

Odborné výrazy

Radon

Radon je bezbarvý radioaktivní plyn, vznikající při rozpadu rádia, které se může nacházet v podloží budov popřípadě v některých stavebních materiálech budov. Je to velmi těžký plyn a má tedy snahu se shromažďovat při zemi. Radon představuje velmi rizikový faktor pro zdraví člověka.
Odborné výrazy

Relativní vlhkost

Relativní vlhkost vzduchu je poměr mezi množstvím vodních par obsažených ve vzduchu a největším možným množstvím par při dané teplotě. Vyjadřuje se v procentech. Relativní vlhkost se vypočítá jako podíl absolutní vlhkosti vzduchu k největší absolutní vlhkosti vzduchu při dané teplotě.

Odborné výrazy

Rosný bod

Udává se zpravidla teplota rosného bodu. Je to teplota, na kterou by bylo nutné při stálém tlaku ochladit vzduch, aby vodní pára obsažená ve vzduchu se stala takzvanou sytou vodní párou. Sytá vodní pára při dalším snižování teploty vzduchu kapalní - vzniká rosa.
Odborné výrazy

VOC - Volatile Organic Compounds

Akronym pocházející z angličtiny ze slov:Volatile Organic Compounds. Existuje mnoho chemikálií syntetických a přírodních, které se nazývají těkavé organické směsi označované zkratkou VOC.
Čidla kvality vzduchu