Ukázky vývoje
23.11.2015
Výroba vzorků a testování
23.11.2015

Dodržujeme bezpečnostní kritéria a normy

Jsme držiteli certifikace ČSN ISO 9001:2001 naše výrobky jsou zkoušeny z  hlediska elektrické bezpečnosti (EB) a elektromagnetické kompatibility (EMC) a splňují nařízení vlády ČR a Evropské unie. Na výrobky se  vystavují protokoly o zkouškách a na to základě také prohlášení o shodě.


Na elektrická a elektronická zařízení jdou kladeny základní dva požadavky a to z hlediska elektrické bezpečnosti a potom z  hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC).
Všechny výrobky vyvíjíme s ohledem na splnění bezpečnostních kritérií a v souladu s platnými normami EU i v oblasti elektromagnetické kompatibility. Součástí vývoje je i atest z  hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem a z hlediska EMC v  akreditovaných zkušebnách.

Elektrická bezpečnost – LVD (Low Voltage Directive)

Požadavky na elektrickou bezpečnost mají za cíl předejít možným škodám, které by mohl provoz elektrických zařízení způsobit na zdraví a majetku.

Elektromagnetická kompatibilita – EMC (Electro Magnetic Compatibility)

Požadavky z hlediska elektromagnetické kompatibility mají za cíl umožnit to, aby vedle sebe mohla fungovat různá elektronická zařízení bez toho, aby se vzájemně nějak negativně ovlivňovala nebo se nezhoršovala funkčnost jednoho zařízení vlivem druhého zařízení, které pracuje v těsné blízkosti. Proto jsou normami definovány maximální limity pro hodnotu rušení, které může každé elektronické zařízení vyzařovat do okolí a minimální limity pro odolnost zařízení proti  vnějšímu rušení. A pokud je zajištěno pravidlo, že každé zařízení je vždy odolnější než je maximální dovolené rušení jiného zařízení, pak mohou dvě různá zařízení vedle sebe bez problémů fungovat.

Čidla kvality vzduchu